Điểm khác biệt giữa sổ hồng nhà đất và sổ hồng chung cư

06-02-2022

Sự khác biệt giữa sổ hồng chung cư, sổ hồng nhà đất thông qua Điều 5 và Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Điểm giống nhau giữa sổ hồng nhà đất và sổ hồng chung cư

Về giá trị pháp lý, cả sổ hồng nhà đất và sổ hồng chung cư đều có giá trị pháp trị như nhau.

Cụ thể, loại sổ này đều là chứng thư pháp lý được Nhà nước sử dụng để xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Màu sắc sổ hồng chung cư và sổ hồng nhà đất đều là màu hồng.

Thông tin về nhà đất đều được ghi tại trang 2 của giấy chứng nhận.

Hình thức sở hữu nhà ở thể hiện trong giấy chứng nhận chủ yếu là “sở hữu riêng”, ít trường hợp thuộc sở hữu chung.

Thời hạn sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài (theo Khoản 1 Điều 125 và Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013).

Điểm khác nhau giữa sổ hồng nhà đất và sổ hồng chung cư

Đối tượng chứng nhận quyền sở hữu, sổ hồng nhà đất gồm: nhà ở độc lập, nhà biệt thự, nhà ở liền kề. Còn đối tượng nhận quyền sở hữu sổ hồng chung cư là nhà chung cư.

Thông tin nhà đất: Sổ hồng nhà đất, nhiều trường hợp chỉ có thông tin về thửa đất, không thể hiện thông tin về nhà ở. Còn đối với sổ hồng chung cư, thông tin chính trong giấy chứng nhận là thông tin về căn hộ chung cư.

Hình thức sử dụng của sổ hồng nhà đất là sử dụng riêng. Còn sổ hồng chung cư là sử dụng chung.

Mục đích sử dụng sổ hồng nhà đất là đất ở đô thị hoặc đất ở nông thôn; sổ hồng chung cư thì mục đích sử dụng chủ yếu ở đô thị.

Minh Huy (T/H)

Đóng