Thủ tục đính chính sổ đỏ bị cấp sai số thửa mới nhất

05-03-2022

Trường hợp sổ đỏ bị cấp sai số thửa sẽ được cơ quan có thẩm quyền đính chính theo quy định pháp luật.

Theo đó, nếu có sai sót về số thửa so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thì việc đính chính sổ đỏ bị cấp sai sẽ được thực hiện theo thủ tục nêu tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, khi làm thủ tục đính chính số thửa trên sổ đỏ, người dân phải nộp các loại giấy tờ sau:

- Nếu thông tin do bạn khai sai: Đơn đề nghị đính chính; bản gốc sổ đỏ đã cấp.

- Nếu do văn phòng đăng ký đất đai phát hiện sổ đỏ đã cấp có sai sót: Bản gốc sổ đỏ đã cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Theo Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014NĐ-CP, người dân sẽ phải nộp hồ sơ cho văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để cơ quan này thực hiện việc đính chính trong trường hợp này.

Bước 3: Thực hiện đính chính

Để đính chính số thửa trên sổ đỏ, văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

- Kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót.

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào sổ đỏ đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp người được cấp sổ đỏ có yêu cầu cấp đổi sang sổ mới thì văn phòng đăng ký đất đai cũng trình cơ quan có thẩm quyền để cấp sổ đỏ mới theo yêu cầu.

Bước 4: Trả hồ sơ

Tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định thời gian thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp không quá 10 ngày.

Sau thời gian này, người dân sẽ nhận được sổ đỏ đã được đính chính với nội dung: Nội dung... (ghi nội dung có sai sót) có sai sót, được đính chính lại là... (ghi thông tin được sửa chữa lại) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

Kim Nhung (T/H)

Đóng