Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa

11-10-2022

(ĐN)- Theo UBND TP.Biên Hòa, hiện nay nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thông qua.

Sau khi nhận được kết luận, TP.Biên Hòa đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện, trình Sở Xây dựng, UBND tỉnh để trình Bộ Xây dựng thẩm định lần cuối trước khi trình Chính phủ xem xét phê duyệt. Sau khi nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, TP.Biên Hòa sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung và triển khai các bước tiếp theo với mục tiêu phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP.Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2023.

Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 TP.Biên Hòa giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25-7-2014. Sau khi được phê duyệt công tác quản lý và triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn, TP.Biên Hòa đã có những chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị đổi mới và chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc triển khai quy hoạch theo đồ án năm 2014 tới nay đã bộc lộ một số bất cập, nhất là sau khi TP.Biên Hòa được công nhận là đô thị loại I vào cuối năm 2015. Sự ra đời của nhiều cơ chế, chính sách phát triển mới cũng đòi hỏi cấp thiết phải điều chỉnh quy hoạch TP.Biên Hòa đáp ứng yêu cầu thực tế đồng thời làm tiền đề để Biên Hòa phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Phạm Tùng

Đóng