Chi tiết thủ tục kiểm tra đất có tranh chấp

22-12-2021

Dưới đây là quy định hồ sơ, thủ tục xin thông tin đất đai - kiểm tra đất có tranh chấp theo Điều 11 và Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Bước 1: Chuẩn bị phiếu yêu cầu

Tổ chức, cá nhân tải phiếu yêu cầu theo mẫu số 01/PYC hoặc ra xã, phường, thị trấn để xin mẫu.

Sau khi có mẫu 01/PYC, người dân xem và tích vào mục thông tin cần biết tại danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp trên phiếu, nếu cần tổng hợp thông tin thì tích vào ô “Tất cả thông tin trên”.

Bước 2: Nộp phiếu yêu cầu

Hộ gia đình, cá nhân nộp phiếu tại tại Bộ phận một cửa cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết

Khi nhận được phiếu yêu cầu hợp lệ, cơ quan cung cấp thông tin đất đai thực hiện các công việc sau:

- Cung cấp thông tin cho người có yêu cầu;

- Thông báo cho người có yêu cầu về số tiền phải nộp;

- Nếu từ chối cung cấp thông tin thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý, những trường hợp không cung cấp thông tin đất đai gồm:

- Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu có nội dung không rõ ràng, cụ thể;

- Phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên, địa chỉ cụ thể của cá nhân;

- Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định pháp luật;

- Không nộp tiền, nếu thuộc trường hợp phải nộp.

Bước 4: Trả kết quả cho người dân

Thời hạn thực hiện được quy định như sau:

- Nếu nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp luôn trong ngày.

- Nếu nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì việc cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Trang Thiều (T/H)