H.Long Thành: Sẽ giảm gần 2,2 ngàn ha đất lúa

03-02-2022

(ĐN) - Theo quy hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2030, H.Long Thành sẽ giảm gần 2,2 ngàn ha đất lúa để chuyển sang đất phi nông nghiệp nhằm triển khai các dự án trên các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp, du lịch, đất ở.

Như vậy, dự kiến đến năm 2030, H.Long Thành chỉ còn gần 30ha đất trồng lúa. Đất nông nghiệp còn lại của H.Long Thành chủ yếu là đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, rừng phòng hộ.

Trong giai đoạn tới, H.Long Thành là nơi có sự dịch chuyển đất đai lớn của tỉnh để triển khai các dự án của quốc gia, vùng, tỉnh, huyện. Dự kiến, từ nay đến năm 2030, H.Long Thành sẽ thưc hiện khoảng 652 dự án có diện tích gần 21,2 ngàn ha. Riêng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật có 364 dự án với diện tích gần 7,8 ngàn ha.

                                                            Hương Giang